Πολιτική Ποιότητας & Ασφάλειας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Βασική αρχή της ΣΟΥΡΩΤΗΣ Α.Ε. είναι η παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών και η προστασία της υγείας των καταναλωτών.

Η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων είναι βασική ευθύνη της Ανώτατης Διοίκησης και είναι αποτέλεσμα καλής συνεργασίας και ομαδικής εργασίας όλου του προσωπικού.


Η Ανώτατη Διοίκηση της ΣΟΥΡΩΤΗΣ Α.Ε. δεσμεύεται για:
 • Τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
 • Το σεβασμό προς τους πελάτες και καταναλωτές και την ικανοποίηση των αναγκών και απαιτήσεων τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
 • Την αναγνώριση, αξιολόγηση και έλεγχο κάθε κινδύνου που σχετίζεται με την ασφάλεια των προϊόντων που παράγει και διακινεί.
 • Τη διαρκή ενημέρωση για τα νέα επιστημονικά δεδομένα όσον αφορά κινδύνους από τα τρόφιμα


Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται με:
 • Την υιοθέτηση και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 και EΛΟΤ ΕΝ ISO 22000
 • Τη θέσπιση στόχων ποιότητας και ασφάλειας προϊόντων και την περιοδική ανασκόπησή τους ώστε να διαπιστώνεται η τήρηση της παρούσας πολιτικής και η διαρκής βελτίωση.
 • Τη διάθεση όλων των απαιτούμενων πόρων για υποδομές, περιβάλλον εργασίας και ανθρώπινο δυναμικό
 • Τον καθορισμό της απαιτούμενης οργανωτικής δομής και των απαιτούμενων ευθυνών και αρμοδιοτήτων.
 • Την αναγνώριση της ανάγκης συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού και την παροχή της απαιτούμενης εκπαίδευσης.
 • Τη διασφάλιση αποτελεσματικής εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας.
 • Την κοινοποίηση της παρούσας πολιτικής σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της εταιρίας


Ο Πρόεδρος Δ.Σ.Ο Διευθύνων Σύμβουλος