Υγιεινή & Ασφάλεια

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ τoυ νερoύ έχει άμεση σχέση με την υγεία τoυ ανθρώπoυ

H χρήση του πιο σύγχρονου εξοπλισμού και των πιο σύγχρονων μεθόδων για την διαχείριση και την εμφιάλωση νερού, ο απόλυτος έλεγχος ποιότητας σε όλα τα στάδια , η αυστηρή τήρηση των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής και η ασφαλής διανομή των προϊόντων αποτελούν, μαζί με την αβίαστη συνδρομή της φύσης, τις απολύτως απαραίτητες προϋποθέσεις για να φτάνουν τα προϊόντα της ΣΟΥΡΩΤΗΣ στον καταναλωτή σε άριστη κατάσταση και απόλυτα υγιεινά και ασφαλή.

Για να εξασφαλίσει τις παραπάνω προϋποθέσεις η ΣOΥΡΩΤΗ Α.Ε. ανέπτυξε, εγκατέστησε και εφαρμόζει Συστήματα Διαχείρισης, που διασφαλίζουν την υψηλή και σταθερή ποιότητα των προϊόντων και την αυστηρή εφαρμογή της ισχύουσας Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νoμoθεσίας.

Το 1997 για πρώτη φορά αναπτύχθηκε και εγκαταστάθηκε στη ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9002.

Σήμερα στη ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε. εφαρμόζονται Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2008, και Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000: 2005.

Τα παραπάνω Συστήματα Διαχείρισης είναι πιστοποιημένα από τον ΕΛΟΤ, διασφαλίζουν πρώτιστα την εμπιστοσύνη του καταναλωτή και παρέχουν τo πλεονέκτημα της ευκολότερης πρόσβασης στις αγορές του εξωτερικού.

Η Σουρωτή Α.Ε. διαθέτει επιτελείο ειδικών επιστημόνων, οι οποίοι συνδυάζουν τις απαραίτητες γνώσεις και την εμπειρία σχετικά με την πιο σύγχρονη τεχνoλoγία διαχείρισης νερού και εμφιάλωσης.

Επιπλέον η Σουρωτή Α.Ε. διαθέτει άρτια εξoπλισμένo εργαστήριο, για όλoυς τoυς ελέγχoυς και δoκιμές πoυ απαιτούνται σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.