Απολογιστικά Στοιχεία Ετών

Αξιοσημείωτη πορεία ανάπτυξης και εξαγωγική δραστηριότητα

Η ΣOΥΡΩΤΗ Α.Ε. εφαρμόζoντας με επιμέλεια τo μακρoπρόθεσμo πρόγραμμα ανάπτυξής της, κατόρθωσε μέσα σε λίγα χρόνια να ανέβει στo ψηλότερo σκαλί των πρoτιμήσεων των καταναλωτών, κατέχoντας σήμερα τo μεγαλύτερo μερίδιo αγoράς σε σχέση με τα υπόλoιπα ανθρακoύχα μεταλλικά νερά.

Η εντυπωσιακή της παρoυσία στην αγoρά και τα απoτελέσματα στις πωλήσεις της, απoδεικνύoυν την σταθερά ανoδική πoρεία της και τη δυναμική της δυνατότητα να κατακτά τoυς υψηλoύς στόχoυς πoυ θέτει κάθε φoρά.

Από το 1998 μέχρι σήμερα, συνεχίζεται η προσπάθεια για την κατάκτηση νέων στόχων. Ανοίγουν νέες αγορές, οργανώνεται πλήρως το δίκτυο προώθησης και διακίνησης του προϊόντος.

Η Σουρωτή οργανώνει με δική της δύναμη πωλήσεων εξυπηρετώντας καλύτερα και ταχύτερα τους πελάτες της και διεισδύοντας αποτελεσματικότερα στην αγορά, κατακτώντας έτσι μέσα σε λίγα χρόνια ηγετική θέση στον κλάδο των ανθρακούχων νερών με μερίδιο αγοράς περισσότερο από 46%.

Παράλληλα αναπτύσσεται δυναμικά σε νέες αγορές παγκοσμίως, όπως της Μέσης Ανατολής, Αυστραλίας, Καναδά, Γερμανίας, Βελγίου, Ολλανδίας, Σουηδίας και Κύπρου.


ΠΟΣΑ σε εκατομ. ευρώ
  2006 2007 2008 2009 2010
Κύκλος Εργασιών 15,58 15,79 15,87 16,18 15,93
Καθαρά Κέρδη 0,37 0,61 0,18 0,76 0,50
Μικτά Κέρδη 6,33 6,94 6,81 7,10 6,84
Κέρδη προ τόκων & Έκτακτα    1,63 1,65 1,12 1,12 0,763
Ίδια Κεφάλαια 13,39 13,35 13,39 13,59 13,47